NEW APPAREL

Samaki GT Shirt

Samaki Chromed Barra

Samaki Chromed Barra Shirt

Samaki Mangrove Jack Shirt

NEW PRODUCTS

Samaki Boom Baits

Samaki Torpedo V2 Spinners

Samaki Flash Spinners